Общи условия за ползване на сайта и за покупко-продажби през www.scandles.bg –  онлайн магазин на СкендълБГ ЕООД

Настоящите Общи условия уреждат реда, начина и условията за покупко-продажби през www.scandles.bg – онлайн магазин, собственост на СкендълБГ ЕООД. Тези общи условия представляват договор за покупко-продажба между СкендълБГ ЕООД и Клиента. СкендълБГ,наричан по-долу Scandles, предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите през онлайн магазинa продукти чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия. Клиентът може да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите през онлайн магазинa стоки след попълване на форма за поръчка, с което изразява съгласие с настоящите Общи условия и се задължава да ги спазвa. Scandles си запазва правото да променя по всяко време настоящите Общи условия, като своевременно публикува тези промени в сайта си  www.scandles.bg, заедно със съобщение за промените.

1. Общи положения

По смисъла на настоящите Общи условия, изброените понятия са използвани със следното значение:
СкендълБГ ЕООД (ScandleBG Ltd.) е дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК: 206792426 със седалище и адрес на управление: град София, ул.Георги Райчев 21Г, предлагащо за продажба продукти посредством online магазина www.scandles.bg
www.scandles.bg e уебсайт с вградена платформа за онлайн покупко-продажба на ароматни свещи, дифузери, аксесоари и други.
С използването на www.scandles.bg Вие декларирате съгласието си с настоящите Общи условия.

Под “продукти”се разбират: ароматни свещи, дифузери, аксесоари и всички останали стоки,предлагащи се в онлайн магазина Scandles;
Всеки от изброените артикули се описва с основните си характеристики и продажна цена с включен ДДС.
Под “Клиент” се разбира физическо или юридическо лице, което е попълнило формата за поръчка в www.scandles.bg и се е съгласило с настоящите Общи условия. С подаване на поръчка/заявка, Клиентът – физическо лице декларира достоверността на предоставените от него данни.

2. Поръчки/заявки за покупка
За да получи право да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите през www.scandles.bg артикули, Клиентът е необходимо да попълни форма за поръчка, с което и заявява съгласието си с настоящите Общи условия.

При попълването на форма за поръчка се изисква доброволно попълване на Ваши лични данни като: име, фамилия, адрес за доставка, телефон и имейл. Събираната информация ще бъде обработвана и използвана единствено във връзка с обработка на поръчките и осигуряване на услугите, които желаете да получите от нас и нашия уеб сайт. Тези данни няма под никаква форма да бъдат предоставяни, продавани или давани под наем на трети лица или използвани за други цели. След подаване на заявка за обработване на поръчка е възможно Клиентът да получи телефонно обаждане или имейл известяване за направата и обработката на поръчката.
Всяка заявка за покупка от Клиента през www.scandles.bg, въз основа на тези Общи условия, се подава и осъществява в изпълнение на договора за покупко-продажба между страните. При спор чия е волята за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е подало данните си и се е съгласило с настоящите Общи условия.

2.1. Подаване на поръчка/заявка за покупка

Поръчка/Заявка за покупка се подава от Клиента като последният извърши последователно следните действия:
1. Клиентът натиска виртуалния бутон “Начало или Продукти” и получава достъп до предлаганите от онлайн магазина продукти;
2. Клиентът определя вида и количеството на стоките, които да добави в кошницата си/количката си;
3. След натискане на виртуален бутон “Кошница/Количка с изписано общо количество и обща цена“ , визуализиран  на сайта, Клиентът вижда какво е добавил в кошницата си/количката си;
4. При пристъпване към приключване на поръчката си,Клиентът въвежда личните си данни – Имена,адрес,телефон и всичко необходимо за целите на поръчката и доставката.
5. Заявката за покупка на стока през www.scandles.bg се счита за извършена след натискане на бутона “Поръчване“ и съгласяване с „правила и условия на сайта“
При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на поръчката/заявката, същата се счита за невалидна и за  Scandles не възниква задължение за нейното изпълнение.

2.2. Приемане на поръчката/заявката

 Заявката за покупка се приема от Scandles чрез изпращане на съобщение до имейл адреса на Клиента със съдържанието й – стока/стоки,продажна цена,характеристики,данни за доставка. Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността и потвърждение на поръчката с телефонно обаждане и/или имейл за потвърждение.

3. Доставка

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в следните срокове:
най-късно до 3 (три) работни дни – за територията на страната.
Scandles не гарантира наличността на поръчаните артикули. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага със заявената стока в наличност, Scandles в рамките на 24 (двадесет и четири) часа след получаване на заявката за покупка, уведомява Клиента за изчерпването на стоката посредством обаждане по телефон на посочения при регистрацията телефонен номер или чрез изпращане на съобщение на посочен от Клиента е-mail адрес. Scandles може да промени състава на поръчката по желание на Клиента.

Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка от куриерска фирма.

Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента като подписва придружаващите стоката документи. В случай, че Клиентът не приеме/не потърси,не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Scandles се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

4. Цени и начини на плащане

За всички поръчки се начислява цена за доставка спрямо тарифата на куриерската фирма. Имате възможност да използвате курирски фирми Еконт или SPEEDY с опция приемане на поръчката в офиса на фирмата-куриер или до личен адрес, предоставен от клиента с доставка чрез една от посочените две куриерски фирми.

Безплатна доствка се осъществява при поръчка над 150 лв.

Методи на плащане:

  • Наложен платеж ( при доставка с куриер )
  • Плащане с карта (кредитна или дебитна)
  • Банков превод: ?
    • Непосредствено след заявената поръчка
    • С фактура

* Ако е посочено плащане по банка, заявката за покупка на стока през www.scandles.bg се счита за извършена след натискане на бутона “Поръчване“, съгласяване с „правила и условия на сайта“ и потвърждаване на плащането от страна на Scandles

5. Права на клиента

Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка на стока през www.scandles.bg, като върне стоката в срок от 14 (четиринадесет) работни дни, считано от датата на получаването й. В случай, че Клиентът се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор до Scandles  и да върне стоката за негова сметка с ненарушена цялост и опаковка,неупотребявана и в подходящ вид. Изявлението за отказ следва да бъде заявено на 0878860386 или scandlesbg@gmail.com.Клиентът е длъжен да съхранява получената от него стока, да осигури запазването на нейното качество и безопасността й.Правото на отказ не се прилага при доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики.

Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:
• доставената стока явно не съответства на поръчаната от него и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
• при транспортирането стоката е билa повредена.
След получаване на стоката, Клиентът има право да поиска връщането й при наличието на несъответствие на стоката с договореното, което не е могло да бъде установено при обикновен преглед на същата.
В изброените случаи, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на подадената от него заявка за покупка чрез отправяне на съответно писмено искане до Scandles.

Scandles е длъжнa да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми, не по-късно от 15 (петнадесет) работни дни, считано от датата, на която е получена върнатата и прегледана за съответстив .

Scandles полага грижа информацията в www.scandles.bg да се поддържа винаги актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.

Scandles не гарантира, че достъпът до онлайн магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки ,доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Scandles. Scandles не носи отговорност за непредоставяне на достъп до www.scandles.bg, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на Scandles .
Клиентът е длъжен да обезщети Scandles  за всички вреди, разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили във връзка с виновно неизпълнение на задълженията му по настоящите Общи условия.

За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящите Общи условия са в сила от 1 януари 2022 г.