Правила за провеждане и за участие в Промоцията

 • Организатор
 • 1. Промоцията е организирана от СкендълБГ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.София,ул.Георги Райчев 21Г, наричано по-долу за краткост „Организатор“. Настоящите правила са задължителни за участниците в Промоцията. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично в Интернет страницата си на адрес www.scandles.bg
 • 2.Изпълнител на Промоцията е СкендълБГ ЕООД, наричано по-долу за краткост „Изпълнител“ и / или „Организатор“.
 • 3. Промоцията „Игра с Виктория Капитонова и SSG” се организира с рекламна цел, а именно популяризирането на SSG и Scandles
 • Период и място на провеждане на промоционалната кампания
 • 1. Промоцията „Игра с Виктория Капитонова и SSG , наричана по-долу за краткост „Промоцията“, стартира от 00:00 ч. на 05.12.2022 г. и продължава до 24:00 ч. на 01.03.2023г. или до изчерпване на количествата.
 • 2.Промоцията се провежда при условията на настоящите правила.
 • 3. Промоцията ще бъде проведена на територията на магазини и търговски обекти, намиращи се на територията на Република България.
 • Право на участие
 • 1.В тази промоция право на участие има всяко дееспособно физическо лице, което пребивава на територията на Република България. В настоящата промоция НЕ могат да участват лица, работещи в СкендълБГ и служители на търговските обекти, както и техни преки родственици включително: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.
 • Участващи продукти
 • 1. Свещ лимитирано издание
 • Начин за провеждане на промоционалната кампания
 • 1. През периода на провеждане на Промоцията желаещите да участват в нея трябва да закупят свещ от лимитираното издание. При отваряне,запалване и горене участникът може да намери обозначение, че съдържа един от 3 диаманта, разпределени на случаен принцип, В случай че участникът не намери обозначение, разпределени на случаен принцип, същият не печели нищо. Ако намери означение в свещта,то може да получи наградата си от организатора на играта след предоставяне на диамантеното означение от свешта.
 • 2.За да участват в Промоцията, участниците трябва:
 • Да закупят продукт от серията свещ в лимитирано издание  Scandles and Victoria Kapitonova Limited edition
 • Отворят закупената свещ;
 • Да я запалят
 • По време на горенето,на печелившите свещи ще изплуват означения,които посочват,че свещта е печеливша.
 • Награди
 • 1. Наградите в Промоцията са както следва:
 • 1.1. 3 броя колиета „Диамант на корда“, обозначени със специфичен знак на печелившите свещи
 • Условия за валидност
 • 1.За да спечели, участникът в Промоцията, трябва да е изпълнил всички изброени тук условия.
 • Правни текстове
 • 1.Организаторът на промоцията не носи отговорност и няма да бъде въвличан в правни спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с тази Промоция.
 • 2.Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в промоционалната кампания, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да се отнесат до институциите, които са компетентни да разрешат спора.
 • Прекратяване на промоционалната кампания
 • 1.Настоящата промоционална кампания може да бъде прекратена преди изтичане на срока на Промоцията при появата на събитие, в резултат на което Организаторът не може да продължи настоящата кампания, както и поради изчерпване на промоционалните опаковки. Както и при изчерпване на количествата
 • Разни
 • 1.Със закупуването на продукт с промоционална опаковка, всеки участник в промоцията се счита за уведомен и запознат с нейните правила, като с участието си в промоцията декларира съгласието си с тях.